1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba. Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí TESTUO, Haverfordwest, Velká Británie. Zmíněný subjekt je výhradním distributorem konzultačních a elektronických služeb dostupných na webu www.testuo.com.

2. Informace o službách

Informace o elektronických službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na čtrnáct kalendářních dnů od objednání.

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu, která zaručuje bezpečné zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet zadáváte pomocí šifrovaného kanálu.

      Opakované platby

V případě, že předmětem koupě je Klub s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl po uplynutí stanoveného období (30 dní, 90 dní, rok…) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

      Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce o výši pravidelného poplatku i o způsobu, jak je možné členství v Klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit. 

      Ukončení členství v Klubu a zrušení automatické platby

Členství v Klubu může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese support@testuo.com. Ukončením členství v Klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v Klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude Kupujícímu přístup (po vypršení uhrazené doby členství) zrušen.

7. Garance vrácení peněz

Při objednání služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu support@testuo.com s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně služby. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placené služby. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu support@testuo.com. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

V případě, že Kupující odstupuje od smlouvy a požaduje vrácení peněz za službu, jejíž součástí je test zdarma, Kupující se zavazuje Prodávajícímu test vrátit. Kupujícímu budou od celkové zaplacené kupní ceny odečteny náklady spojené s dopravou testu ke Kupujícímu a zpět k Prodávajícímu. Peníze za objednanou službu po odečtení těchto nákladů pak budou
vráceny Kupujícímu nejpozději 30 dní po obdržení neporušeného a originálně zabaleného testu. Pokud Kupující test nevrátí nebo bude poškozený či neúplný, není Prodávající povinen vracet Kupujícímu peníze.

8. Zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

9. Reklamace – nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za službu a služba nebyla zpřístupněna, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese support@testuo.com.

10. Vyloučení odpovědnosti

Kupující bere na vědomí, že Prodávající neposkytuje zdravotní služby. Pokud je kdekoli v informacích Prodávajícího uvedeno doporučení, aby se Kupující poradil s lékařem nebo jiným odborníkem, je nutné se tímto doporučením řídit. Kupující užívá rady, doporučení a předané zkušenosti na vlastní odpovědnost. Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé, majetkové či nemajetkové újmy (včetně zdravotních), které by Kupujícímu vznikly v souvislosti s uplatňováním doporučení, znalostí a zkušeností Prodávajícího. To zahrnuje i případné nerespektování pravidel, pokynů či upozornění uvedených na webových stránkách Prodávajícího a také ve veškerých materiálech včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek, které dostává Kupující k dispozici. Akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek Kupující souhlasí s tím, že veškeré úspěchy či neúspěchy související s uplatňováním rad, doporučení a zkušeností Prodávajícího jsou plně v rukou Kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

11. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

Pokud je součástí objednávky test zdarma, tento test obsahuje unikátní ID kód, který je vytvořen pouze pro Kupujícího a ke kterému jsou na konci přiřazeny jeho výsledky. Samotné testy jsou však zpracovávány zcela anonymně pouze pod uvedeným ID. Osobní, kontaktní ani zdravotní údaje nejsou během zpracování nikdy přímo přiřazeny k ID testu Kupujícího a nejsou tudíž ani nikdy poskytovány třetím stranám.

12. Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem Velké Británie. Kupující bere na vědomí, že veškeré služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 kupuje ve Velké Británii.

Poslední aktualizace: 1. dubna 2023